Information om rengöring/sotning och brandskyddskontroll i Habo kommun

Fr o m 2019-06-01 har kommunen avtal med Skorsten o Vent Claes Abrahamsson AB som därigenom har fått kommunens uppdrag att utföra rengöring/sotning och att genomföra brandskyddskontroller inom Habo kommun.

Kommunen har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldighet att tillse att sotning och brandskyddskontroll utförs

Brandskyddskontrollens intervall beror på vilken typ av eldstad det gäller och hur anläggningen används och ur bestämmelserna är i lagstiftning och föreskrifter utfärdade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sotning/rengöring utförs normalt också av den upphandlade entreprenören och intervallen bestäms av kommunen efter anvisningar från MSB och beror på typ av eldstad och hur den används.

Fastighetsägare kan också själv överta ansvar för sotning/rengöring genom att ansöka om egensotning till kommunen.