Föreningsbidrag

Socialnämndens föreningsbidrag utgår till föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. Förening som uppfyller de formella kraven enligt nedan kan, efter beslut av socialnämnden, erhålla föreningsbidrag.

Krav på föreningen

  • Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst ett år.
  • Föreningens verksamhet ska riktas direkt eller indirekt mot kommuninvånarna i Habo kommun.
  • Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits vid föreningens årsmöte.
  • Förening som erhåller bidrag är skyldig att lämna socialnämnden sådan insyn i verksamheten som krävs för kontroll av i ansökan lämnade uppgifter.
  • Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro.

Krav på ansökan
Ansökan görs för varje kalenderår och på särskild blankett. Blanketten finns under Länkar.

Till ansökan ska bifogas följande handlingar:

Bokslut – verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse (erhållna bidrag och inkomster ska framgå av redogörelsen) samt revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår undertecknad av revisor.Budget för verksamhetsåret.

Datum för ansökan
Ansökan om föreningsbidrag med tillhörande bilagor ska vara Socialnämnden i Habo kommun tillhanda senast den 31 mars för föreningsbidrag som avser samma kalenderår.

Beslut om föreningsbidrag
Beslut om föreningsbidrag för kalenderåret fattas av socialnämnden efter den 31 mars.

Utbetalning
Utbetalning sker tre veckor efter det att socialnämndens beslut har justerats.