Lokal naturvårdssatsning - LONA i Habo kommun 2016-2017

Fritids- och kulturförvaltningen har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för projektet Främjande av friluftsliv, natur- och kulturmiljö i Habo kommun.

Syftet med projektet är att bidra till och underlätta för kommuninvånare i allmänhet och personer med funktionnedsättning att ta sig ut i naturen i större utsträckning, både till särskilda natur- och kulturmiljövärden, men också ut i naturen överhuvudtaget. Detta sker genom funktionshinderanpassning och utökad skyltning av följande naturområden; Stora Kärrs bokskog, Fiskebäcks ängar, samt vid Hökesån norr om Spinnet.

Projektet har resulterat i:

  • tydlig skyltning/vägvisning till funktionshinderanpassade, tätortsnära naturområden
  • en fika/rastplats med bänkbord utmed gång- och cykelvägen norr om Spinnet, i anslutning till bron över Pirkåsabäcken och Hökesån
  • funktionshinderanpassade parkeringsplatser vid Stora Kärrs bokskog och Fiskebäcks ängar
  • en funktonshinderanpassad torrtoalett vid parkeringen vid Fiskebäcks ängar, samt en anpassning och breddning av stigen en bit in i naturreservatet fram till ett större fikabord. Ett räcke har satts upp och det finns också ett par bänkar utmed stigen