Elevinflytande och delaktighet

Elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.
Elever som räcker upp handen.

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling. Du ska aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning. Du ska också få information om frågor som rör dig som elev.

Varje vår får elever i förskoleklass och grundskola besvara en enkät med frågor som berör elevinflytande, trygghet och studiero. Även föräldrar med barn i förskola, fritidshem och grundskola får besvara en enkät. Svaren ligger sedan till grund för hur förskolorna, skolorna och personalen ska arbeta under året.