Skoldatatek

Skoldatateket ska ge elever som behöver särskilt stöd möjlighet att pröva olika alternativa verktyg och pedagogisk programvara som kan vara ett stöd under skoldagen och i skolarbetet.

Det kan till exempel vara

  • talsyntes
  • rättstavningsprogram
  • ett speciellt tangentbord
  • någon form av strukturstöd (schema, anteckna, planera skoluppgifter/läxor, motivationsstöd).

Kommunal verksamhet med fokus på IT och specialpedagogik

All personal inom skola och fritidshem kan vända sig till Skoldatateket för att få stöd och rådgivning. Personalen ska kunna öka sin kompetens och förbättra sina arbetsmetoder med hjälp av alternativa lärverktyg och pedagogisk programvara. Elever i behov av särskilt stöd får då möjlighet att bli mer delaktiga och självständiga i det dagliga skolarbetet och får bättre möjligheter att nå målen i skolan.

Skoldatateket ska

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd med fokus på alternativa lärverktyg och pedagogisk programvara,
  • verka för inkluderande lösningar och delaktighet för elever i behov av särskilt stöd,
  • utvärdera nyheter och sprida information genom olika nätverk av skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd,
  • vara en utbildningsverksamhet för skolpersonal i hur man med hjälp av alternativa lärverktyg och pedagogiska program kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd,
  • vara ett forum för konsultation kring elever i behov av särskilt stöd när det gäller val av lämpliga alternativ lärverktyg och pedagogisk programvara,
  • erbjuda skolpersonal en möjlighet att prova olika alternativa lärverktyg och pedagogisk programvara före inköp.

Om du tror att ditt barn behöver stöd från Skoldatateket

Kontakta i första hand specialpedagogen/specialläraren på ditt barns skola. Du kan även mejla specialpedagog som arbetar på Skoldatateket, skoldatateket@habokommun.se.