Särskilt stöd

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är kopplad till rätten att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås om stöd i form av extra anpassningar inte räcker, eller till att eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Arbetet med särskilt stöd sker i flera steg. Samtliga skolor i Habo kommun följer stegen så att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd eleven har rätt till. De ges också förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling och i sitt lärande.