Kvalitets- och utvecklingsarbete

Inom våra förskolor och grundskolor pågår kontinuerligt utveckling av undervisningen där barn/elever och vårdnadshavare ges möjlighet att delta.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Det innebär att vi planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Inriktningen ska alltid vara de nationella målen för utbildningen.

Barn/elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Det kan till exempel handla om att ta tillvara på idéer och upplevelser som kommer till utryck på olika sätt, elev- och föräldraenkäter, föräldraråd, lokala styrelser med mera.

Vårt systematiska kvalitetsarbete ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att forskningsresultat används som utgångspunkt och att dessa speglas i erfarenhet och anpassas till sammanhang samt till barns och elevers behov.

Varje år genomför huvudmannen i Habo kommun kvalitetsdialoger på varje förskola och skola. Det innebär att politiker och tjänstemän träffar rektor och lärare i dialog kring utredningsarbetet på förskolan/skolan.