Våra mål

Barn och utbildningsförvaltningen har prioriterade målområden. Målområden har tagits fram ur en helhetsbild av verksamheten. Skollag och läroplan är alltid utgångspunkt när målen fastställs. Genom att fastställa mål vet vi vart vi är på väg. Målen gör det möjligt att följa upp och utvärdera vårt arbete.

Vi har förvaltningsövergripande mål och verksamhetsnära mål på varje förskola och skola. Förvaltningsövergripande mål och verksamhetsnära mål kan preciseras olika men bör ligga i linje med varandra.