Samverkan för barn och unga

Många barn och unga, och deras familjer, behöver stöd av samhället under perioder av barnets och den unges liv.

Samverkan - för barnens, de ungas och familjernas bästa

I Habo kommun finns en organisation där alla verksamheter som arbetar med barn och unga samarbetar. Det är viktigt att vi kan erbjuda rätt kunskap och arbeta nära barnet eller den unge i samarbete med familjen. Vi inriktar oss på Tidig upptäckt - Tidig insats. Målet är att alla barn och unga ska ges en bra start i livet och få samma förutsättningar till att bli goda samhällsmedborgare.

Vill du veta mer eller är du i behov av särskilt stöd och samordnade insatser är du välkommen att vända dig till barn- och ungdomssamordnaren.

Projekt för skolnärvaroarbete

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg är anställd som projektledare för skolnärvaro. Uppdraget innebär att komplettera skolornas arbete med elevernas närvaro i skolan.

Målet är att öka skolnärvaron bland elever i riskgruppen och att ge eleverna förutsättningar att avsluta grundskolan med behörighet till gymnasiestudier.

En modell, Habomodellen, har utformats och visar hur vi i Habo ska arbeta praktiskt med att främja skolnärvaron. Arbetet görs i samverkan över förvaltningarna för att gemensamt hitta vägar till att öka närvaron i skolan och att kunskapsmålen i högre utsträckning klaras hos elever i riskzon.