Särskola

Skolgång i särskolan är en rättighet och ett erbjudande för barn, ungdomar och vuxna som på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kunskapskrav.

Det gäller också för de som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Du som vårdnadshavare ansöker om skolgång i grund- eller gymnasiesärskolan för ditt barn. Innan en elev tas emot i särskolan görs alltid en utredning som visar på om barnets inlärningssvårigheter beror på en utvecklingsstörning eller inte. Vid utredning och mottagande av elev i särskolan finns specialpedagoger, psykolog, skolläkare och kurator att tillgå.

Mer information om grund- och gymnasiesärskola samt särskild undervisning för vuxna på gymnasial nivå hittar du här.

Om du har frågor om särskolan och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till specialpedagog, rektor eller särskolesamordnare.