Altan, häck, staket, plank och mur

Foto på staket
Foto på staket

Altan
Att bygga en altan, det vill säga ett trädäck eller liknande på mark, är inte bygglovspliktig. Om utrymmet mellan altangolv och mark på någon plats överstiger 0,7 meter ska du dock söka bygglov. Observera att byggnation av balkong eller inglasat uterum oftast är bygglovspliktigt.

Häck
En häck är inte anmälnings- eller bygglovspliktig men ska planteras på den egna tomten och skötas så att den inte är trafikfarlig. I foldern Klipp häcken kan du läsa om vad du ska tänka på. En häck får placeras i tomtgräns med grannens medgivande.

Staket och plank
Då staket/plank uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för uppförande av staket och plank om höjden på något ställe överstiger 1,2 meter. Staket och plank får ha en högsta höjd av 0,8 meter på en sträcka av 10 meter från gatuhörn samt på en sträcka av 2,5 meter vid utfart från fastighet.

Tänk på att staketet/planket ska placeras så att underhåll kan ske på den egna tomten om ingen överrenskommelse finns med grannen.

Mur
Då mur uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för murar, fristående eller så kallade stödmurar, vars höjd på något ställe överstiger 0,5 meter. Med murar menas konstruktioner som är uppbyggda med prefabricerade element, murstenar och natursten och dylikt samt platsgjutna konstruktioner.

Bor du i ett en-eller tvåbostadshus behöver du inte söka bygglov när du ska anordna en skyddad uteplats, anordna ett skärmtak  eller bygga en friggebod. Dock gäller vissa krav på avstånd, storlek etc för att du ska kunna nyttja den rättigheten.