Marklov

Inom ett område med detaljplan behövs marklov för att ändra den befintliga markhöjden med 0,5 meter. Det kan i vissa fall även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering.

Även om det inte är du som fastighetsägare som utför markarbetet är det du som är ansvarig för att söka lov.

När behövs inte marklov inom detaljplanerat område?
Du behöver inte separat marklov för att schakta eller fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som behandlas i en bygglovsansökan, då prövar byggnadsnämnden markförändringarna i bygglovet. Om du inte följer den marknivån som står i bygglovshandlingarna kan byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Schaktmassor
Att flytta eller lägga upp schaktmassor eller liknande kan kräva tillstånd enligt miljöbalken.

Ansökan om marklov
Tänk på att du måste vänta på startbeskedet om du har sökt marklov. Du riskerar annars en att få betala en hög straffavgift.