När krävs bygglov?

Bygglov krävs för del flesta byggnadsåtgärder, men det finns några undantag.

Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning. Inom detaljplanelagt område kan också bygglov krävas för yttre ändringar såsom byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial och montage av solanläggning.  

En- och tvåbostadshus, när krävs det inte bygglov?
För en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov för att:

  • anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,80 meter och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter.
  • anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som beskrivs ovan eller över altan, balkong eller entré, om den sammanlagda arean är max 15 kvadratmeter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter
  • uppföra en så kallad "friggebod" som inte har en större byggnadsarea än 15 kvadratmeter, taknockhöjden får inte överstiga 3 meter och får inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. En friggebod kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga och bastu. Om överenskommelse med grannar finns kan kravet på 4,5 meter undantas, det gäller dock inte om kommunen är berörd granne.

Krav från andra 
Vid nybyggnad av enbostadshus, ny- eller tillbyggnad av industri inom detaljplanelagt område ska en servisanmälan göras till tekniska förvaltningens Gata/VA-enhet. Ska du anlägga eller förändra enskilt avlopp ska det anmälas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner.