Avgifter byggnadsnämnden

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa. Även vid ett avslagsbeslut eller återtagen ansökan/anmälan utgår en avgift.

Sanktionsavgift

Om du bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen kommer byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift vilken är mycket hög. Det kan till exempel inträffa om åtgärden som avses i lovet eller anmälan påbörjas innan ett startbesked utfärdats eller om en byggnad tas i bruk innan slutbesked utfärdats.