Hur får man bygga på landsbygden?

Två små röda stugor på en äng

På landsbygden finns det normalt inga detaljplaner. Vill du bygga ett nytt hus kan du få information om byggmöjligheterna i stort genom att studera kommunens översiktsplaner. Inom Habo kommun finns dessutom ett antal områden med sammanhållen bebyggelse där det krävs bygglov i likhet med detaljplanerat område. Sammanhållen bebyggelse definieras enligt följande:

"Sammanhållen bebyggelse avser bebyggelse med minst tre bostadshus på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Bebyggelse som ligger utanför detaljplanelagt område, men inom 100 meter från detaljplanelagt område, ska även det omfattas av bestämmelser gällande sammanhållen bebyggelse".   

Observera att byggnation i närhet av ett vattendrag (bäck, damm, sjö och liknande) kan kräva en strandskyddsdispens. Utanför detaljplanelagt område och utanför områden med sammanhållen bebyggelse, får man utföra vissa åtgärder utan bygglov. Glöm inte att du måste anmäla till byggnadsnänmden och invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden.