När krävs bygglov?

Bygglov krävs för del flesta byggnadsåtgärder, men det finns några undantag.

Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning. Inom detaljplanelagt område kan också bygglov krävas för yttre ändringar såsom byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial och montage av solanläggning.