Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder

Reglerna för de så kallade attefallshusen innebär att du får uppföra en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter utan bygglov.

Nya regler för komplementbostadshus började att gälla den 1 augusti 2020. Alla attefallshus oavsett om de används för bostadsändamål, garage, gäststuga, förråd eller liknande får högst vara 30 kvadratmeter. Ett en- eller tvåbostadshus byggas till med högst 15 kvadratmeter bruttoarea utan lov. Dessutom får du bygga upp till två takkupor på ditt hus utan bygglov. En attefallsåtgärd kräver alltid en anmälan och ett startbesked innan du får börja att bygga.

För en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov eller anmälan för att:

 • anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,80 meter och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som beskrivs ovan eller över altan, balkong eller entré, om den sammanlagda arean är max 15 kvadratmeter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • uppföra en så kallad "friggebod" som inte har en större byggnadsarea än 15 kvadratmeter, taknockhöjden får inte överstiga 3 meter och får inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. En friggebod kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga och bastu. Om överenskommelse med grannar finns kan kravet på 4,5 meter undantas, det gäller dock inte om kommunen är berörd granne.

Utanför sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare lättnader från bygglovsplikten. Kontakta en handläggare för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet på landsbygden.

Komplementbostadshus komplementbyggnad

För att en byggnad ska räknas som ett attefallshus måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 30,0 m2
 • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Alla komplementbyggnader ska uppföras fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad. Det innebär att den inte får ställas direkt mot en annan byggnad eller sammanbyggas med exempelvis ett tak. Ett attefallshus ska uppföras i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus, det ska placeras på tomten och inom hemfridszonen. Det gäller oavsett om grannen lämnat ett medgivande eller inte.

Ett attefallshus får vara planstridigt, det kan därför placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.

En placering närmare tomtgräns än 4,5 meter är inte alltid möjlig. Om du har din tomtgräns mot allmän plats, till exempel mot ett grönområden eller en gata finns ingen granne som kan lämna ett medgivande för en sådan placering. För en sådan placering måste du istället söka bygglov.

Ett fritidshus är ett en- och tvåbostadshus vilket innebär att ett attefallshus får uppföras för fritidshus.

Om ett attefallshus uppförs utan att en anmälan har gjorts eller att startbesked har getts är det en olovlig byggnation. Då ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Mer information finns på Boverkets webbplats och genom deras film "Vad gäller för Attefallshus" kan du ta del av reglerna för de så kallade Attefallshusen.