Flygbild över aktuellt planområde

Detaljplan för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, skola och förskola på del av fastigheten Bränninge 3:20.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och skola samt förskola med tillhörande gator, gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning. Detta för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara på platsens strategiska läge i Habo, men samtidigt är väl anpassad till närliggande befintlig bebyggelse och miljö. 

Vy 03 webbplats.jpg

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 14 januari - 21 februari 2022 på kommunens webbplats, i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 samt på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2. Ett allmänt samrådsmöte hölls digitalt den 8 februari 2022.

Tidplan

Samråd: 14 januari - 21 februari 2022
Granskning: september 2022
Antagande: januari 2023