Vy över del av aktuellt planområde

Detaljplan för del av Bränninge 3:20 och Bränninge 1:2 - Stormagärdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, skola och förskola på del av fastigheten Bränninge 3:20.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och skola samt förskola med tillhörande gator, gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning. Detta för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara på platsens strategiska läge i Habo, men samtidigt är väl anpassad till närliggande befintlig bebyggelse och miljö. 

Ett förslag på detaljplan togs fram och skickades ut för samråd med berörda myndigheter och sakägare i perioden 14 januari – 21 februari 2022. Den 8 februari arrangerades ett digitalt samrådsmöte för allmänheten.  Detaljplanen var ute på granskning hos berörda myndigheter och sakägare 3 oktober - 7 november 2022.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2023.

Tidplan

Samråd: 14 januari - 21 februari 2022
Granskning: 3 oktober - 7 november 2022
Antagande kommunfullmäktige: 31 augusti 2023

Handlingar inför antagande

Tidigare planhandlingar