Flygbild över aktuellt planområde

Detaljplan för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten för skola och bostäder på del av fastigheten Bränninge 3:20.

Byggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Bränninge 3:20. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola. 

Ungefärlig tidplan
Samråd: Kvartal 3-4 2021
Granskning: Kvartal 2 2022
Antagande: Kvartal 3 2022