Flygbild över aktuellt planområde

Detaljplan för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, skola och förskola på del av fastigheten Bränninge 3:20.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och skola samt förskola med tillhörande gator, gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning. Detta för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara på platsens strategiska läge i Habo, men samtidigt är väl anpassad till närliggande befintlig bebyggelse och miljö. 

Vy 03 webbplats.jpg


Digital planbeskrivning

För att ta del av samrådsförslaget digitalt har vi gjort en digital planbeskrivning

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 14 januari - 21 februari 2022 i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 och på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2.

Tidplan

Samråd: 14 januari - 21 februari 2022
Granskning: prel. maj 2022
Antagande: prel. nov 2022