Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Furusjö 2:1 m.fl

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för att utöka byggrätter på befintliga fastigheter samt uppdatera planbestämmelserna. Delar av gällande byggnadsplan kommer att upphävas i samband med att en ny detaljplan tas fram.

Gällande byggnadsplan antogs 1960. I förslag till ny detaljplan utökas byggrätterna till 25 %, dock maximalt 250 m2. Förslaget möjliggör att binda ihop Lindvägen. Inom planområdet finns även åtta obebyggda tomter varav två har tillkommit i detta förslag.  

Planarbetet har pausats i avvaktan på regeringens översyn av strandskyddslagstiftningen under våren 2022.

Ungefärlig tidplan 
Samråd: 30 augusti - 3 oktober 2021
Granskning: Kvartal 1 2022
Antagande: Kvartal 2 2022