Ortofoto över planområdet

Detaljplan för del av Furusjö 2:1 m.fl

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för att utöka byggrätter på befintliga fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Gällande detaljplan för området är från år 1960.

Byggnadsnämnden beslutade 16 december 2020 att en ny detaljplan för området ska tas fram. 

Ungefärlig tidplan
Samråd: Kvartal 1 2021
Granskning: Kvartal 3 2021
Antagande: Kvartal 4 2021
Laga kraft:Kvartal 4 2021