Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för bostäder och vård på del av fastigheten Gunnarsbo 3:2

Byggnadsnämnden beslutade den 28 maj 2020 att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gunnarsbo 3:2. 

Ungefärlig tidplan
Samråd: Kvartal 1 2021
Granskning: Kvartal 2 2021
Antagande: Kvartal 3 2021