Flygbild över området

Detaljplan för Stora Kärr 8:534

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för parkering och natur på fastigheten, så att befintlig användning av marken blir planenlig.

Området används idag för markparkering genom tillfälligt bygglov. Gällande detaljplan från år 1989 medger bostadsändamål på platsen. Parkeringsytan nyttjas främst av personal vid vårdcentrum och besökande till lekparken som ligger nordöst om planområdet.

Parkeringssituationen vid Habo vårdcentrum är ansträngd. Föreslagen detaljplan möjliggör en framtida säkring av yta för markparkeringar för personalen vid vårdcentrum. På så vis avlastas parkeringsplatserna som finns nära entrén längs Kärrsvägen till förmån för besökande till vårdcentrum. Lekparken nordöst om planområdet ska utvecklas till en större aktivitetsmiljö, vilket också kräver parkeringsplatser för besökande.

Planförslagets huvuddrag innebär att befintlig verksamhet parkering får vara kvar på platsen. Områdets södra del planläggs för natur så att det gröna stråket säkerställs i detaljplan.

Foto Stora Kärr 8_534.jpg

Granskning

Detaljplanen var ute på granskning 19 augusti-23 september 2022.

Tidplan

Samråd: 6 maj - 17 juni 2022
Granskning: 19 augusti - 23 september 2022
Antagande: december 2022