Flygbild över planområdet

Detaljplan för del av Kvill 1:3 med flera - Solåkra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten och lämpligheten att bygga bostäder på en del av fastigheten Kvill 1:3 med flera.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för en del av Kvill 1:3, kallad Solåkra. Syftet med detaljplanen är att reglera marken för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medger 14 nya lägenheter i parhus eller kedjehusform. Anslutning till området planeras ske genom en förlängning av Höjdstigen. 

Den 21 januari 2021 beslutade byggnadsnämnden att skicka ut planförslaget för samråd till berörda sakägare och myndigheter. Samrådstiden pågick 3 februari - 7 mars 2021. 

Torsdagen den 25 februari 2021 arrangerade kommunen ett  samrådsmöte. Presentationen finns digitalt

Den 20 maj 2021 beslutade byggnadsnämnden att skicka planförslaget för granskning till berörda sakägare och myndigheter. Granskningstiden pågick mellan den 31 maj och 27 juni 2021. 

Tidplan
Samråd: 3 februari 2021 - 7 mars 2021
Granskning: 31 maj - 27 juni 2 2021
Antagande: Kvartal 4 2021
Laga kraft: Kvartal 3 2022