Flygbild över planområdet

Detaljplan för del av Kvill 1:3 med flera - Solåkra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten och lämpligheten att bygga bostäder på en del av fastigheten Kvill 1:3 med flera.

Habo kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för en del av Kvill 1:3 m.fl. Syftet med detaljplanen är att reglera marken för bostadsändamål. Området planeras att byggas ut med bostäder i två våningar. Detaljplanen medger radhus, parhus, kedjehus och villabebyggelse. Anslutning till området planeras ske genom en förlängning av Höjdstigen. 

Tidplan

Samråd: 3 februari 2021 - 7 mars 2021
Granskning: 31 maj 2021 - 27 juni 2021
Antagande: 22 september 2022