Bild på gammal karta

Upphävande av byggnadsplan för Furusjö

I samband med att en ny detaljplan tas fram för en del av Furusjö upphävs delar av gällande byggnadsplan som inte kommer att ersättas med en ny detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade 16 december 2020 att ta fram en ny detaljplan för en del av Furusjö. Gällande byggnadsplan för området som antogs 1960 omfattar ytor på båda sidor av väg 1819. I samband med framtagandet av en ny detaljplan föreslås att den del som ligger norr om väg 1819 inte ska ingå utan istället upphävas. 

Norra delen av byggnadsplanen ligger utanför tätorten Furusjö och räknas som landsbygd. Generellt så brukar inte fastigheter på landsbygden omfattas av en detaljplan. Utveckling av fastigheterna inom området kan dessutom hanteras genom plan– och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).
Samtliga bostadsfastigheter i den norra delen är ianspråktagna och bebyggda. Därför anses detaljplanen vara genomförd. Majoriteten av fastigheterna har även överskridit den tänkta utökade byggrätten för den nya detaljplanen. Det innebär att fastigheterna inte har någon fördel av att ingå i detaljplanen i det avseendet, eftersom de redan nyttjat den tänkta ökade byggrätten.

Planarbetet har pausats i avvaktan på regeringens översyn av strandskyddslagstiftningen under våren 2022.

Ungefärlig tidplan
Samråd: 30 augusti - 3 oktober 2021
Granskning: Kvartal 1 2022
Antagande: Kvartal 2 2022