Bild på gammal karta

Upphävande av byggnadsplan för Furusjö

I samband med att en byggnadsplan ändras för en del av Furusjö, upphävs delar av gällande byggnadsplan som inte kommer att ingå i ändringen.

Byggnadsnämnden beslutade 16 december 2020 att byggnadsplanen 16-HAJ-1369 ska uppdateras till gällande lagstiftning och i samband med det också utöka byggrätten för befintliga fastigheter inom planområdet. Utgångspunkten var vid arbetets börja att ta fram en helt ny detaljplan men under arbetets gång har förutsättningarna gjort att det kommer ske genom en ändring av byggnadsplanen. Gällande byggnadsplan för området som antogs 1960 omfattar ytor på båda sidor av väg 1819. I samband med att byggnadsplanen ändras föreslås att den del som ligger norr om väg 1819 inte ska ingå utan istället upphävas. 

Norra delen av byggnadsplanen ligger utanför tätorten Furusjö och räknas som landsbygd. Generellt så brukar inte fastigheter på landsbygden omfattas av en detaljplan. Utveckling av fastigheterna inom området kan dessutom hanteras genom plan– och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).
Samtliga bostadsfastigheter i den norra delen är ianspråktagna och bebyggda. Därför anses byggnadsplanen vara genomförd. Majoriteten av fastigheterna har även överskridit den tänkta utökade byggrätten för ändringen av byggnadsplanen. Det innebär att fastigheterna inte har någon fördel av att vara planlagda i det avseendet, eftersom de redan nyttjat den tänkta ökade byggrätten.

Tidplan

Samråd: 30 augusti - 3 oktober 2021
Granskning: 30 maj - 23 juni 2022
Antagande: 22 september 2022