Samråd för vattentjänstplan

Habo kommun har tagit fram förslag till vattentjänstplan. Från den 20 november till den 22 december kan du lämna dina synpunkter på förslaget.

Vattentjänstplanen syftar till att presentera Habo kommuns långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen.

Samråd

Samrådsförslaget finns förutom på den här sidan även tillgängligt i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19, Habo under samrådstiden (20 november - 22 december).

Efter samrådet sammanställs och besvaras de yttranden som kommer in i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter revideras och kompletteras eventuellt vattentjänstplanen.

Vattentjänstplanen ska efter det ställas ut för granskning i minst fyra veckor. Slutlig plan kommer att antas av kommunfullmäktige.

Planens genomförande bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen samråds i samband med vattentjänstplanens samråd och finns med i vattentjänstplanen.

Förslag till vattentjänstplan

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft den 1 januari 2023 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan.

Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan påbörjades våren 2023, utifrån beslut som togs av kommunstyrelsen den 15 mars 2023.

Habo kommun har nyligen arbetat fram och antagit en VA-plan som till stora delar redogör för denna långsiktiga planering. Vattentjänstplanen utformas med kommunens översiktsplan och VA-plan som grund, kompletterat med den nya lagstiftningens krav om innehåll i en vattentjänstplan.

Sammanfattningsvis resulterar arbetet med vattentjänstplanen i:

  • redogörelse av nuvarande verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och planerad utökning, utbyggnad
  • redogörelse av VA-planens bidrag, koppling till vattentjänstplanen inklusive identifierade VA-planområden enligt kommunens utbyggnadsplan
  • identifiering av risker som kan uppstå vid kraftiga regn och förslag om åtgärder för att skydda den allmänna VA-anläggningen
  • genomförd undersökning om vattentjänstplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Habo kommuns vattentjänstplan sträcker sig cirka 16 år framåt, vilket sammanfaller med den kommunomfattande översiktsplanens målår, det vill säga år 2040.

Vattentjänstplan - samrådsversion.pdf

Synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen senast den 22 december 2023 antingen via e-post till info@habokommun.se eller via post till:

Habo kommun
Kommunstyrelsen
Box 212
566 24 Habo

Om du har några frågor kan du kontakta VA-chef Marie Wikander Ederfors eller plan- och exploateringschef Linda Tubbin.