Vatten och avlopp i Furusjö

Projektet att utvidga dricksvatten- och avloppsvattennätet i Furusjö går nu in i nästa fas med byggnation under 2020.

Uppsamlingsledningar samt en pumpstation har till största delen placerats på fastigheten Äspered 1:38. Ledningarna går vidare genom Furusjön för anslutning till det kommunala vattnet och avloppet.

På land utformas ledningarna med självfall och i sjön läggs tryckledning.

Vad händer nu?

Ledningarna över sjön är nu färdigställda på den norra sidan av Furusjön. Arbetet med att förlägga ledningarna på södra sidan sjön har försenats på grund av markförhållanden och kommer preliminärt att genomföras under augusti. I väntan på förläggning flyter sjöledningen på sjön. Det är dock möjligt att passera ledningen längs den norra sidan av sjön där arbetena är klara. Vi uppmanar till försiktighet så att ledningen inte kommer till skada under tiden den flyter på sjön.

Frågor och svar