Kartbild över den vägsträcka som kommer att påverkas av anläggningsarbetet

Anläggningsarbeten Kärnekullavägen

Under en stor del av 2021 kommer vägarbeten att utföras på Kärnekullavägen. Vägen kommer att stängas för trafik i etapper. Följ orange vägvisning. Det kommer att bli stor påverkan på trafiken, så välj gärna en annan väg om du kan.

Det här gör vi

Habo kommun utför VA-förnyelse på en del av Kärnekullavägen under 2021. Det innebär att vi kommer att byta ut dagens befintliga vatten- och avloppssystem i gatan och ersätta med nya ledningar. Samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg på östra sidan om Kärnekullavägen. 

Tidplan­­

Arbetena pågår fram till och med november.

Så här påverkas du som trafikant

Kärnekullavägen stängs av helt för trafik i etapper, och trafiken leds via det nya Kärnekullaområdet som håller på att byggas. 

Så här påverkas du som bor utmed den aktuella sträckan

Framkomligheten kommer att påverkas kraftigt.

Parkeringsmöjligheter kommer vid behov att anordnas utmed sträckan i de fall du inte kan komma in till din fastighet med bilen. Eftersom arbetet kommer att utföras i etapper kommer framkomligheten för dig som bor utmed gatan att påverkas till och från under byggtiden. Du kommer att bli löpande informerad och vi kommer att hålla en kontinuerlig dialog med dig under hela byggperioden.

Dagvatten

Nuvarande dagvattenhantering utgör ett problem för vissa fastighetsägare, och vid ökade dagvattenmängder kan det eventuellt komma att bli problem för ännu fler fastighetsägare med den dagvattenlösning som finns idag. (Dagvatten är vatten som rinner av på markytan, till exempel regn, smältvatten och grundvatten som tränger fram ur marken.)

Den nuvarande dagvattenhanteringen är även ett problem för kommunen, när tillskottsvatten påverkar reningsprocessen negativt och riskerar bräddningar. (Bräddningar är utsläpp av orenat avloppsvatten. Tillskottsvatten är vatten som ovälkommet smiter in i spillvattenledningar. Det kan vara till exempel dagvatten, dränvatten, inläckande grundvatten eller ytvatten.) På grund de problem som finns med den dagvattenhantering som finns idag är det lämpligt att göra en samordnad dagvattenlösning. Habo kommun lägger därför även dagvattenledningar i samband med att befintliga vatten- och avloppsledningar byts ut.

Följden blir att kommunen kommer att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten vilket är förenat med en anläggningsavgift för fastigheterna inom området. När verksamhetsområdet är inrättat och ledningarna är på plats får varje fastighetsägare ett meddelande om förbindelsepunkt dit fastighetens dagvatten ska kopplas. Anläggningsavgiften kommer att bli 29 657 kronor inklusive moms.