Omledningskarta etapp 1

Anläggningsarbete Munkaskogsvägen

Under stora delar av 2022 pågår vägarbete på Munkaskogsvägen.

Under etapp 1 kommer vägen att vara avstängd för trafik mellan Kråkerydsvägen och friidrottsarenan. Omledning sker via Kråkerydsvägen - Hjovägen - väg 195 - enskild väg.

Det här gör vi

Vi lägger ner nya el-, vatten- och avloppsledningar, och bygger om gång- och cykelvägen.

På en del av sträckan kommer gång- och cykelvägen att flyttas till Munkaskogsvägens norra sida och byggas upphöjd med en kantsten mot gatan. Dessutom bygger vi 2 nya gångpassager. Detta kommer att ge en säkrare miljö för gående- och cyklande.

Så här påverkas du som trafikant

Boende i Munkaskog, och verksamheter utmed Munkaskogsvägen kommer att påverkas under byggtiden.

Arbetet utförs i etapper. Under etapp 1 leds trafiken via Kråkerydsvägen - Hjovägen - väg 195 - enskild väg. Se kartan. Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna passera arbetsplatsen under tiden som arbetena pågår. Följ orange vägvisning och kör försiktigt!

Under sommaren kommer det att vara uppehåll i arbetena, och Munkaskogsvägen kommer då att vara öppen för trafik som vanligt.

Tidplan

Arbetena påbörjas i mars, och beräknas vara slutförda  under hösten/vintern 2022.