Ta ner träd och vegetation på din egen tomt

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva en strandskyddsdispens.

Träd på kommunens mark

Läs mer om hur vi hanterar de allmänna träden på sidan Parker och grönområden.