Kontakt anhörigstöd

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till socialförvaltningen via detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på socialnämnden, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter