Vilket stöd kan jag få?

Om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du vända dig till en handläggare.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Exempel på insatser som du kan ansöka om:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, matleverans, trygghetslarm
  • Korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn
  • Daglig verksamhet
  • Personlig assistans, bostad med särskild service
  • Ledsagare, avlösare, kontaktperson,

Hur du ansöker om stöd

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Kontakta handläggaren om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en social utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som finns och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.