Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt.