Farligt avfall

En del avfall har egenskaper som gör att det kan vara farligt för människors hälsa eller för miljön. Farligt avfall kan till exempel vara frätande, cancerogena eller giftiga.

Det finns många verksamheter där farligt avfall förekommer och hanteringen av farligt avfall styrs därför av en rad regler. Övergripande är det de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som gäller. De säger att du måste skaffa den kunskap som behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Den som ger upphov till farligt avfall i sin verksamhet är skyldig att se till att det omhändertas på bästa möjliga sätt. En god regel att följa för farligt avfall är att varor som innehåller farliga ämnen blir farligt avfall när de kasseras. För att underlätta omhändertagandet av farligt avfall ska man se till att inte blanda olika sorters farligt avfall med varandra eller annat avfall.
 
Klassificering och hantering 
Hur hanteringen av farligt avfall får ske och vilka skyldigheter man har när man hanterar farligt avfall regleras av avfallsförordningen (SFS 2011:927). I bilaga 4 finns en förteckning med avfall som givits en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet. Avfall som betecknas med en asterisk* är farligt avfall. Det är verksamhetsutövarens (företagarens) ansvar att klassificera och hantera sitt avfall på rätt sätt.
 
Exempel på farligt avfall är; lösningsmedel, klorin, kalklösare, spillolja, oljefilter, färg, lim, lack, gasdrivna sprayburkar, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, elektroniska produkter, lysrör, lågenergilampor med mera.
 
Tillsyn 
Miljöförvaltningen har bland annat tillsyn över hur verksamheter hanterar sitt farliga avfall.