Hur man överklagar

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en du vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.