Illustration över höghus

Centrumutveckling Habo tätort

Habo kommun har påbörjat arbetet med centrumutveckling för Habo tätort. Det är ett arbete som sträcker sig fram till första halvåret 2020.

Här kan du följa arbetet med centrumutvecklingen, informationen uppdateras under tiden som arbetet fortskrider.

Det finns ett stort behov av att ta ett samlat grepp över planeringen för utvecklingen av centrum. Ett förändringsarbete av centrum har redan påbörjats, utifrån marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. Kommunen behöver därför ha en strategi och med eftertänksamhet utveckla centrum och dess närområde. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 att en markanvändningsplan/planprogram för centrumutveckling ska tas fram.

Syftet med planprogrammet är att redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och presentera en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av centrum. Vi vill åstadkomma en attraktiv och trygg mötesplats för alla samt kunna stärka och utveckla centrum så att det kan fungera som en lönsam handelsplats för företagare, både nu och i framtiden.

Öppet hus
Ett första steg i processen med att ta fram ett förslag till planprogram inleds med ett Öppet hus.

Syftet med det Öppna huset är att få in så många synpunkter som möjligt på vad som fungerar bra i centrum idag och vad som fungerar sämre eller saknas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att forma ett förslag. På plats finns politiker samt representanter från flera av kommunens förvaltningar som kan svara på frågor kring arbetet.

Det finns även möjlighet att till och med den 6 oktober lämna sina synpunkter via webbenkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=785099X193594719X97969 

Öppet hus: 

Biblioteket, 17 september kl 16.00 – 19.00