Illustration över höghus

Centrumutveckling Habo tätort

Habo kommun har påbörjat arbetet med centrumutveckling för Habo tätort. Det är ett arbete som pågår under år 2020. Målet är att det efter sommaren finns beskrivet ett förslag till en framtida utveckling.

Det finns ett stort behov av att ta ett samlat grepp över planeringen för utvecklingen av centrum. Ett förändringsarbete av centrum har redan påbörjats, utifrån marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. Kommunen behöver därför ha en strategi och med eftertänksamhet utveckla centrum och dess närområde. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 att en markanvändningsplan/planprogram för centrumutveckling ska tas fram.

Syftet med planprogrammet är att redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och presentera en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av centrum. Vi vill åstadkomma en attraktiv och trygg mötesplats för alla samt kunna stärka och utveckla centrum så att det kan fungera som en lönsam handelsplats för företagare, både nu och i framtiden.

Medborgardialog

Som ett första steg i framtagandet av ett planprogram har kommunen erbjudit tre olika tillfällen att delta i en tidig dialog, ett öppet hus, en webbenkät och en workshop. Inkomna synpunkter från dessa tre dialogtillfällen finns sammanställda i dokumentet Tidig dialog om Habo centrum.pdf.

Öppet hus: 

Det första steget i processen med att ta fram ett förslag till planprogram inleddes med ett Öppet hus. Syftet med det Öppna huset var att få in så många synpunkter som möjligt på vad som fungerar bra i centrum idag och vad som fungerar sämre eller saknas. 

Det öppna huset hölls på biblioteket den 17 september kl 16.00-19.00 och besöktes av 105 personer som ville vara med och påverka och som lämnade sina åsikter.

Webbenkät: 

Under septembermånad och till och med den 6 oktober kunde åsikter även lämnas genom att delta i en webbundersökning. Det var 511 personer som genomförde webbenkäten och som svarade på frågor om vad som fungerar bra i centrum idag och vad som fungerar sämre eller saknas.

Workshop:

Kommunen bjöd in boende, fastighetsägare, företagare och föreningar att delta i en workshop som hölls på Träffpunkt Habo den 5 november. Totalt deltog 26 personer samt ett antal politiker och tjänstepersoner. Deltagarna delades in i grupper och fick sedan diskutera och ta fram framtidsscenarier för en utveckling av centrum. 

Vad händer nu?

Arbetet fortsätter nu med att formulera övergripande målsättningar för Habo centrums utveckling utifrån den genomförda medborgardialogen och övriga planeringsförutsättningar. När ett förslag till planprogram har tagits fram kommer detta att skickas ut för samråd vilket innebär att invånare, företagare, fastighetsägare, föreningar och myndigheter med flera ges möjligheten att lämna sina synpunkter på samrådsförslaget.