PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är bland de farligaste miljögifter vi känner till. PCB finns i fler än 200 varianter.

Det gemensamma är den kemiska grundstrukturen som är väldigt stabil och bryts ned väldigt långsamt när det kommer ut i miljön.

Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan lagras i feta vävnader och halterna ökar ju längre upp i näringskedjan det kommer. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bland annat försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.
 
PCB har främst används i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. PCB har också används i isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv.
 
2007 trädde Förordningen om PCB (2007:19) i kraft. Den ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i fastigheter som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 (en- och tvåfamiljs hus undantagna). Alla som äger en fastighet som omfattas av förordningen skulle inventera förekomsten av PCB innan 2008 och redovisa det till miljöförvaltningen.
 
För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Om PCB påträffas i halter över 500 milligram/kilo (500 ppm = 0,05 viktsprocent) ska en handlingsplan med tidplan för sanering tas fram. Om halterna av PCB ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.
 
Sanering av PCB
För sanering av PCB har olika sluttider bestämts för olika byggnader:
 
För byggnader (inte industribyggnader) uppförda eller renoverade mellan 1956-1969 ska saneringen vara gjord senast den 30 juni 2014.
 
För industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973, för övriga byggnader renoverade mellan 1970-1973 och för invändiga fog- och golvmassor ska saneringen vara gjord senast den 30 juni 2016.
 
Saneringen ska göras av behörig personal och anmälas till miljöförvaltningen. Se blankett till höger. Anmälan ska göras i god tid innan saneringen påbörjas. Miljöförvaltningen granskar anmälan och besvarar den. Eventuellt med beslut om försiktighetsmått. När saneringen är genomförd ska slutrapport skickas till miljöförvaltningen.