Regler och taxor

Avfallshanteringen är helt taxefinansierad och subventioneras inte med några skatter. Den avgift du betalar för ditt renhållningsabonnemang används för att bekosta sophämtning, drift av sortergården, behandling av hushållsavfall och farligt avfall samt administration och information.

Avfallsplan
I kommunen finns en avfallsplan som gäller åren 2012-2015. Ny avfallsplan för perioden 2018-2021 är under framtagande.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om mängden avfall som uppkommer i Habo och kommunens mål för att minska avfallets mängd och farlighet.

Avfallsplanen ska vara ett strategiskt verktyg för att underlätta arbetet med avfallsfrågor inom Habo kommun och de kommunala bolagen. Till avfallsplanen hör också renhållningsordningen som är de villkor och bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen.  Där kan man läsa om ansvar bland annat kommunen och fastighetsägare har.

Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter.

Undantag som gäller sophämtning och slamtömning hanteras av miljöförvaltningen.

Du kan läsa mer om reglerna för avfallshantering i kommunens renhållningsordning som du hittar under länkar. 

Avfallstaxa 2018
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har beslutat att bilda ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget tar över utförandet av avfallsverksamheten 1 januari 2018.

Taxa för tömning av enskilda avlopp, trekammarbrunnar, grovavfall, reningsverk i samfälligheter och containertömning gäller från och med 2018-01-01

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI), sortering matavfall, hemkompostering och osorterat hushållsavfall gäller från och med 2018-10-22

Taxa för hushållsavfall kvarstår i 2017 års nivå fram till och med 2018-10-21

Habo kommuns taxa för latrin kvarstår i 2017 års nivå fram till och med 2018-12-31

Taxan "Avfallstaxa 2018.pdf" finns i sin helhet finns under länk till höger.