Regler och taxor

Avfallshanteringen är helt taxefinansierad och subventioneras inte med några skatter. Den avgift du betalar för ditt renhållningsabonnemang används för att bekosta sophämtning, drift av återvinningscentralen, behandling av hushållsavfall och farligt avfall samt administration och information.

Avfallsplan
I kommunen finns en avfallsplan som gäller åren 2012-2015. Avfallsplanen innehåller uppgifter om mängden avfall som uppkommer i Habo och kommunens mål för att minska avfallets mängd och farlighet.

Avfallsplanen ska vara ett strategiskt verktyg för att underlätta arbetet med avfallsfrågor inom Habo kommun och de kommunala bolagen. Till avfallsplanen hör också renhållningsordningen som är de villkor och bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen.  Där kan man läsa om ansvar bland annat kommunen och fastighetsägare har.

Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter.

Undantag som gäller sophämtning och slamtömning hanteras av miljöförvaltningen.

Du kan läsa mer om reglerna för avfallshantering i kommunens renhållningsordning, se länk till höger. 

Avfallstaxa 2017
Avfallstaxan består dels av en grundavgift och dels en tömningsavgift. Du kan själv påverka avgiften genom att välja kärlstorlek. Tänk på att inte välja ett för litet kärl, locket ska kunna stängas då kärlet är fullt. Nedanstående sammanställning visar totalkostnaden för de vanligaste renhållningsabonnemangen. Där ingår hämtning var 14:e dag.

Taxan i sin helhet finns under länk till höger. Alla priser är inklusive moms.

Permanentboende
Kärlstorlek 80 liter: 1 641,25 kronor
Kärlstorlek 140 liter: 2 156,25 kronor
Kärlstorlek 240 liter: 3 003,75 kronor
Kärlstorlek 370 liter: 4 970 kronor

Fritidsboende
Kärlstorlek 80 liter: 732,50 kronor
Kärlstorlek 140 liter: 926,25 kronor
Kärlstorlek 240 liter: 1 247,50 kronor

Vanliga extratjänster*
Hämtning av en extra säck hushållsavfall i samband med ordinarie tömning (beställ senast klockan 15.00 dagen innan.): 33,13 kronor
Tömning av kärl eller hämtning av en extra säck hushållsavfall utanför ordinarie tömningstillfälle: 388,75 kronor

Latrinhämtning
Fritidsboende, 9 latrinkärl per säsong:1 608,75 kronor
Tillägg för hämtning av extra kärl*: 388,75 kronor


*Beställning av extratjänster görs till kundtjänst på
telefon 036-442 83 59