Pågående detaljplaner

 

  1. Bränninge 23:3 och 23:4, Kv Liljekonvaljen. Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för fastigheten och byggnadsnämnden beslutade den 15 januari 2015 att upprätta en ny detaljplan. Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten att förtäta kvarteret med ett punkthus. Ett planförslag har varit ute på samråd under perioden 13 januari - 9 februari 2020.
  2. Del av Bränninge 3:20, Stormagärdet. Byggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Bränninge 3:20. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola. Marken är idag inte planlagd och utgörs av jordbruksmark.

  3. Gunnarsbo 1:69 med flera. Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga fyra flerbostadshus inom kvarteret. Beslut om positivt planbesked gavs den 2 februari 2017.

  4. Kvill 1:3. Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2017 att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kvill 1:3. Syftet med detaljplanen är att på aktuell fastighet planlägga marken för bostadsändamål, cirka 12 stycken parhus med totalt 24 lägenheter. Marken utgörs till viss del av brukad mark och till viss del av en öppen gräsyta med inslag av buskar och träd.