Pågående detaljplaner

 1. För Kärnekulla 1:4 har nu en detaljplan tagits fram och ett planprogram för området är redan framtaget. Planprogrammet var ute på samråd under maj 2015 och detaljplanen är ute på samråd  april 2017.

 2.  Gunnarsbo 1:62, Gröne vägen skola. Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för att få möjlighet att riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus om 12-30 lägenheter. Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2016 detaljplanen för Gunnarsbo 1:62 men planen har sedan överklagats till både länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. I båda instanserna avslogs överklagan och planen vann laga kraft 17 mars 2017.

 3. Bränninge 2:20, Klahrs Byggnads Ab har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 2:20. På fastigheten ligger Ica. Syftet med planändringen är att Ica önskar utöka sin verksamhet. I samma plan önskar man också pröva lämpligheten att uppföra ett flerbostadshus på Bränninge 2:14 (Landhs Konditori). För att klara av parkeringsbehovet ser man på möjligheten att riva Bränninge 2:49.
  Tidsplan: Planarbetet påbörjas under våren 2017.

 4. Bränninge 23:3, Kvarteret Liljekonvaljen. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Detaljplanen avser bostäder och möjligheten att bygga till ytterligare ett flerbostadshus med upp till åtta våningar.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

 5. Bränninge 2:133, Malmgårdsskolan. Habo Bostäder har ansökt om planbesked. Avsikten är att man önskar riva befintliga byggnader och ersätta dessa med ett flerbostadshus.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 15 januari 2015.

 6. Bränninge 3:20. Bränninge Utvecklings AB har ansökt om planbesked för detaljplan som omfattar bostäder.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 12 februari 2014.

 7. Gunnarsbo 3:2, Gunnevi. Kommunstyrelsen beslutade 12 juni 2012 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Gunnevi. Syftet var att pröva möjligheten att öppna upp för bostäder på Gunnevi.
  Tidsplan: Beslut om upprättande av detaljplan den 6 september 2012. Planarbetet har avstannat vid fler tillfällen på grund av andra mer brådskande ärenden och brist på intressenter till fastigheten.

 8. Fiskebäck 3:76, Väst-Göte Motell. Tidigare ägare till fastigheten ansökte om planbesked för fastigheten för att möjliggöra byggnation av bostäder. Detaljplanen har varit ute för samråd men sedan har planarbetet avstannat på grund av försäljning av fastigheten. Kommunen avvaktar vidare arbete. 

 9. Bränninge 2:95 (tidigare Bränninge 2:136), Malmabäcken AB har ansökt om planbesked för Bränninge 2:95. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra ett antal flerbostadshus. 
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 7 april 2016. Planerat samråd april 2017.

 10. Stora Fiskebäck, östra delen. Ändring av detaljplan. Syfte med ändringen är att ta bort planbestämmelsen gällande takbeläggning

 11. Äspered 1:38, Markus och Magnus fastighets AB har ansökt om planbesked för Äspered 1:38 i Furusjö. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga 12 villor på fastigheten. 
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 10 november 2016. Planarbetet påbörjas under våren 2017.

 12. Gunnarsbo 1:69 med flera, Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för Gunnarsbo 1:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga fyra flerbostadshus inom kvarteret.
  Tidsplan: Beslut om positivt planbesked 2 februari 2017. Planarbetet påbörjas under våren 2017.