Miljöfarlig verksamhet

Ditt företag räknas som miljöfarlig verksamhet, och kan vara anmälningspliktig till miljönämnden, om ditt företag har följande förutsättningar:

  • har utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra besvär för människors hälsa eller miljö genom utsläpp.
  • förorenar mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra besvär för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.
  • är ett lantbruk med över 100 djurenheter.

Även tillfälliga störningar som till exempel mobila anläggningar (exempelvis krossverk) omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet.

Ta kontakt med miljöförvaltningen för att få veta vad som gäller just ditt företag/verksamhet.