Översiktsplanering

Översiktsplanen beskriver i ord och bild en framtida tilltänkt användning av mark- och vattenområden i kommunen. Visionen och strategierna är avsedda att bilda underlag för kommunens utvecklingsarbete. De är också ägnade att ge invånarna en samlad bild av kommunens avsikter med mark- och vattenområden samt att inspirera till att delta i samhällsdebatten.

Översiktsplanen ska alltså ge vägledning för beslut om användningen av dessa områden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den redovisar också hur kommunen avser beakta värden av nationellt slag som till exempel riksintressen enligt plan- och bygglagen och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken så att bland annat miljöproblem förebyggs och att hushållning med mark, vatten, energi och råvaror främjas. Översiktsplanen är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.