Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälningsplikt
För att anlägga, driva eller ändra vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs att verksamhetsutövaren i god tid anmäler till tillsynsmyndigheten. Vilka verksamheter som omfattas av anmälningsplikt regleras i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt medför utsläpp till mark, luft eller vatten, eller annan risk för människors hälsa eller miljön.
 
Vägledning gällande anmälan
Miljöförvaltningen har tagit fram en vägledning gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Den ger anvisningar om vilka uppgifter en anmälan bör innehålla. Det underlättar för miljöförvaltningen och er själva om ni lägger upp anmälan enligt vägledningen. Observera att inte alla delar i vägledningen behöver beröra just er verksamhet.
 
Handläggning av anmälan
Anmälan ska skickas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. En komplett anmälan ska skickas in i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten påbörjas eller förändras. Skicka in anmälan i tre exemplar och gör även en kopia och behåll själv. För handläggning av anmälan tas timavgift ut. Se därför till att anmälan är så komplett som möjligt från början. För ärendets gång se ”Så här handläggs din anmälan" som finns som pdf-fil under länkar på den här sidan. Om verksamheten startar eller förändras innan anmälan gjorts kan det leda till åtalsanmälan.
 
Ändring av verksamhet
I de fall det rör sig om förändring av befintlig verksamhet behöver anmälan endast innehålla de delar som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har för miljön och/eller människors hälsa.