Information om farlig verksamhet i Habo

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter, i huvudsak genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Habo kommun finns en verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen: Tumbäcks bergtäkt.

Tumbäcks bergtäkt
Verksamheten bedrivs av Svevia AB på fastigheten Tumbäck 1:5 norr om Habo tätort. Bergtäktsverksamheten består av sprängning, krossning och skiktning av berg för att ta fram olika fraktioner för försäljning. Sprängning sker 10-16 gånger per år och vid sprängning upprättas alltid en säkerhetszon och varningssignal avges. Själva sprängmedlet lagras endast på plats under tid sprängning utförs.

På grund av att företaget vid enstaka tillfällen har möjlighet att hantera mellan10-30 ton sprängmedel så tillhör verksamheten den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Utövaren är därför skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och även skyldig att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna en olycka.

Om en olycka inträffar
Om ett tillbud eller en olycka inträffar som berör sprängmedlet så är företagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska invänta räddningstjänsten, hålla sig borta från täkten och inte försöka släcka några bränder.

Tillsynsbesök och mer information
Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart femte år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso

Varnings- och informationssystem
Allmänheten kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.