Tömning av enskilda avlopp

Om din fastighet ligger långt från kommunala avloppsledningar måste avloppsfrågan lösas på annat sätt.

June Avfall & Miljö AB ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Dispens från slamtömning och latrinhämtning
Enligt renhållningsordningarna i Habo och Mullsjö kommuner kan du som fastighetsägare befrielse latrinhämtning eller slamtömning. För att få befrielse från hämtningen måste slammet och latrinet tas om hand på ett sådant sätt att inga besvär uppkommer för människors hälsa och miljö. Ansökan lämnas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 992 kronor enligt 2019 års taxa fastställd av kommunfullmäktige. Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrinhämtningen eller slamtömningen anmäler du det hos June Avfall och Miljö AB.

Inrätta eget avlopp
Avloppsvatten kan innehålla skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Att inrätta avlopp räknas därför som en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd från miljöförvaltningen. Läs mer om detta på sidan Enskilda avlopp.