Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

2019-02 28 Motion om kostpolicy kring matfetter (SD) KS19/50

2019-02-28 Motion om prioritering av bussgator i Habo (SD) KS19/49

2019-02-28 Motion om införande av pris för god byggnadsvård och god arkitektur - kommunbyggnadspris  (SD) KS19/48

2019-02-28 Motion om klimatomställningsplan (V) KS19/42

2019-01-31 Motion om tiggeriförbud i Habo (SD) KS19/47

2019-01-31 Motion om lokal tiggeribegränsning (HD) KS19/2

2018-04-26 Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo (C) KS18/104

Besvarade motioner

Motion om att utveckla Habos torgdag (SD) KS18/186 KF § 12 2019

Motion om område för motorburen ungdom (SD) KS18/137 KF § 159 2018

Motion om att använda inställda kommunfullmäktige till allmän politisk debatt (L) KS18/159 KF § 157 2018

Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam (C, M, KD) KS18/151 KF § 156 2018

Motion om ändring av benämningen brukare till omsorgstagare (M, C, KD) KS18/152 KF § 155 2018

Motion om ökad trygghet i kontakten med vården (M) KS18/153 KF § 154 2018

Motion om trygghetsboenden i Habo kommun (-) KS18/61 KF § 153 2018

Motion om konsekvenser av sommarens väder och torka (C) KS18/218 KF § 152 2018

Motion om fler busskurer vid väg 195 (M) KS18/215 KF § 151 2018

Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboenden (C) KS18/105 KF § 124 2018

Motion om familjepark (M) KS18/14 KF § 115 2018

Motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (M) KS18/114 KF § 114 2018

Motion om cykelvägar mellan Habo-Furusjö, Habo-Brandstorp (-) KS18/37 KF § 113 2018

Motion om redovisning av kostnader för lägenheter (-) KS18/98 KF § 96 2018

Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i Habo kommun (M, C) KS18/19 KF § 95 2018

Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom företagssafari (M) KS18/113 KF § 62 2018

Motion om pedagogiska måltider (SD) KS17/294 KF § 77 2018

Motion om trygghetsboende på Kärrsgården (KD) KS17/316 KF § 41 2018

Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora (M) KS17/158 KF § 40 2018

Motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar (MP) KS17/66 KF § 113 2018

Motion om redovisning av fullmäktiges beslut (MP) KS17/295 KF § 24 2018

Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete (C) KS17/234 KF § 23 2018

Motion om ökad måltidsglädje för seniorer inom äldreomsorgen (M) KS17/256 KF § 22 2018

Motion om mötesplats Habo (L) KS17/255 KF § 21 2018

Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik i Habo (M) KS17/268 KF § 20 2018

Motion om att införa förstärkt resursenhet till skolorna i Habo (L) KS17/163 KF § 19 2018

Motion om kostnader för ogiltig  frånvaro vid tolkbehov (-) KS17/276 KF § 18 2018

Motion om väderskyddad parkeringsplats för personer med funktionshinder (MP) KS17/296 KF § 17 2018

Motion om "mjuka linjen" servicetransport (-) KS17/275 KF § 5 2018

Motion om att skydda barns integritet och förebygga våld och övergrepp (M) KS17/259 KF § 4 2018

Motion om  att minska matsvinnet (M) KS17/257 KF § 3 2018

Motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö (SD) KS17/138  KF § 2 2018

Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök m.m. (SD) KS17/210 KF § 156 2017

Motion om garanterad plats på äldreboende (SD) KS17/139 KF § 155 2017

Motion om ökad tillgänglighet (M) KS17/258 KF § 154 2017

Motion om kött utan antibiotika till våra barn och äldre (C) KS17/137 KF § 153 2017

Motion om förbättrade åtgärder vid matservering (SD) KS17/91 KF § 152 2017

Motion om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri (-) KS17/229 KF § 145 2017

Motion om rutiner i samband med åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar (-) KS17/200 KF § 144 2017

Motion om större samlingslokal (SD) KS17/118 KF § 129 2017

Motion om våra husdjurs rättigheter (SD) KS17/211 KF § 128 2017

Motion om extra busslinje inom samhället (MP) KS17/65 KF § 127 2017

Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö (M) KS17/107 KF § 126 2017

Motion om införande av profilklasser på Hagabodaskolan (L) KS17/164 KF § 124 2017

Motion om ensamkommande ungdomars rätt till skola och boende (L) KS17/26 KF §123 2017

Motion om familjepark (M) KS16/257 KF § 104 2017

Motion om utökning av närtrafiken (C) KS17/63 KF § 76 2017

Motion om nödsändare (SD) KS16/312 KF § 75 2017

Motion om "Hälsans stig" i Furusjö (SD) KS16/311 KF § 74 2017

Motion: Ökad trygghet i Habo kommun (M) KS16/172 KF § 51 2017

Motion om allmän gatubelysning (S) KS17/15 KF § 49 2017

Motion om budgetberedningen (SD) KS16/320 KF § 19 2017

Internetdag för seniorer (SD) KS16/313 KF § 18 2017

Motion om bevarande av Gröne vägens skola (-) KS16/328 KF § 17 2017

Motion om rättvis bostadskö (-) KS17/9 KF § 26 2017

Motion om trygghet och religionsfrihet inom HVB-verksamheten (SD) KS16/310 KF § 27 2017

Motion om lokal för teknikintresserade ungdomar (SD) KS16/270 KF § 8 2017

Motion angående bristen på hyresrättslägenheter (S, MP, C, KD) KS16/255 KF § 7  2017

Returnera mera-skapa ett pedagogiskt återvinningssystem (L) KS16/194 KF § 6 2017

Motion om trygghetsboende (SD) KS16/165  KF § 140 2016

Motion: Sätt en politiker i Gyllene stolen (SD) KS16/166 KF § 139 2016

Motion om kommunal granskningsavgift (M) KS16/86 KF § 92 2016

Motion om hundrastgård (MP) KS15/283 KF § 91 2016

Motion om antal mandat i fullmäktige (SD) KS16/84 KF § 83 2016

Motion om gratis halkskydd till pensionärer (SD) KS16/18 KF § 69 2016

Motion om att organisera bort parkeringskaoset i Habo (L,M) KS16/93 KF § 68 2016

Motion angående bostadsbyggande i Habo med särskild hänsyn till behov av bostäder för nyanlända (KD) KS15/308 KF § 67 2016

Motion om nättroll (L) KS15/361 KF § 60 2016

Motion om att införa hundbadplats (SD) KS15/346 KF § 44 2016

Motion om offentlig toalett och bättre sopsortering i Brandstorp (FP) KS14/230 KF § 43 2016

Motion om lättläst information (MP) KS15/284 KF § 30 2016

Motion om att införa fri kollektivtrafik för pensionärer (SD) KS15/345 KF § 13 2016

Motion om asylbostad (SD) KS15/342 KF § 12 2016

Motion om utredning som belyser för- och nackdelar med att skapa en central ekonomifunktion (M) KS15/341 KF § 11 2016

Motion om inrättande av företagslots (M) KS15/340 KF § 10 2016

Motion om införande av fältsekreterare (FP) KS15/280 KF § 9 2016 

Motion: Nära till naturen - för alla (M) KS15/250 KF § 8 2016

Motion om att införa premie för goda studieresultat (SD) KS15/215 KF § 7 2016

Motion om belysning och asfaltering av GC-väg mellan Fagerhult och Baskarp (S) KS15/195 KF § 6 2016

Motion om att utreda införandet en rullande treårsbudget  (M) KS15/286 KF § 122 2015

Motion om kostpolicy kring matfetter för Habo kost (SD) KS15/161 KF § 112 2015

Motion om markpriser i Habo samt kommunens ekonomiska utveckling (SD) KS15/160 KF § 99 2015

Motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri (M) KS15/198 KF § 83 2015

Motion om det psykiska välbefinnandet hos Habos ungdomar (FP) KS14/158 KF § 69 2015 

Motion om att ursprungsmarkera matsedlarna inom Habo (SD) KS15/39 KF § 43 2015

Motion om överlåtelse av Munkaskogsgården till Munkaskogsföreningen (FP) KS14/363 KF § 42 2015

Motion om äldreboende i modern tappning (M) KS14/141 KF § 35 2015

Motion om en giftfri förskola (M) KS14/180 KF § 34 2015

Motion rörande kommunala P-platser för samåkare (FP) KS14/156 KF § 21 2015

Motion om seniorrabatt på restaurang Kärrsliljan (KD) KS14/225 KF § 4 2015

Första parantesen visar vilket parti som har lämnat in motionen och den andra parantesen visar ärendets diarienummer. 

C = Centerpartiet
HD = Habodemokraterna
KD= Kristdemokraterna
L = Liberalerna
M = Moderaterna
MP = Miljöpartiet
S = Socialdemokraterna
SD = Sverigedemokraterna
V = Vänsterpartiet