Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Habo kommun kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom att lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget ska vara undertecknat och försett med adress och telefonnummer.

I ditt medborgarförslag, som måste undertecknas med namnteckning, beskriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Du kan lämna in förslag i de flesta frågor som rör kommunens verksamhet, men förslaget får inte strida mot lag eller författning eller röra myndighetsutövning mot enskild, som till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd. 

Varje förslag får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Vad händer sedan?
Kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I så fall underrättas du som är förslagsställare om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga och besluta i ärendet.

I de fall kommunfullmäktige kommer att avgöra ärendet passerar förslaget flera instanser innan kommunfullmäktige kan fatta beslut. Kommunstyrelsen och de kommunala nämnder som berörs utreder om förslaget kan genomföras. När medborgarförslaget är berett för behandling i kommunfullmäktige underrättas förslagsställaren. Därefter beslutar kommunfullmäktige om medborgarförslaget ska genomföras eller inte. Det kan ta upp till ett år innan ditt förslag blir behandlat. 

Om ditt förslag inte uppfyller kraven för medborgarförslag blir du kontaktad av kommunkansliet. 

Hur gör man?
Medborgarförslaget ska vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Adress och telefonnummer ska uppges. På skrivelsen ska det tydligt framgå att det är ett medborgarförslag. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Posta ditt medborgarförslag till Habo kommun, Box 212, 566 24 Habo. Du kan även lämna in ditt förslag i kommunhusets reception.

Allmän handling
Alla förslag som kommer in till kommunen blir allmäna handlingar och är offentliga. Det innebär att vem som helst kan ta del av ditt förslag.