Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller ändra en befintlig anslutning finns det lite att tänka på.

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst.  Alla nya anslutningar och ändringar av befintliga anslutningar ska anmälas. Fastigheter utanför verksamhetsområdet kan endast undantagsvis anslutas till de kommunala vattentjänsterna.

Dagvatten
Vatten som kommer tillfälligt i form av avrinnande regn eller smältvatten från hårdgjorda ytor kallas dagvatten.

Spillvatten
Det förorenade vattnet vi spolar ut från fastigheten från bland annat toalett, tvättställ, dusch och tvättmaskin kallas spillvatten.

Anmälan
Första steget när du vill ansluta din fastighet är att fylla i och lämna in en blankett om servisanmälan till Gata/VA-enheten på tekniska förvaltningen. När servisanmälan har kommit in till oss lämnar vi ett skriftligt besked. Eftersom en anslutning till det kommunala nätet innebär en väsentlig ändring av vatten- och avloppsförsörjningen på en fastighet så behöver du även lämna in en anmälan till kommunens plan- och byggenhet.

Ledningar fram till tomtgräns
Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar. Det är fastighetsägaren som anordnar och bekostar VA-installationen inom hela fastigheten och huset.

Besiktningar
Förbindelsepunkten och vattenmätarplatsen ska besiktigas och godkännas av kommunens personal. Kontrollplan för VA-anslutning ska följas (information ges vid byggsamråd). Efter godkänd besiktning ska vattenmätaren sättas upp.  

Byggvatten och vattenmätare
Under byggtiden kan du få tillgång till så kallat byggvatten utan att vattenmätaren har monterats upp. Avgiften för byggvatten faktureras enligt en schablonkostnad. Senast två veckor innan planerad inflyttning ska fastighetsägaren kontakta Kundtjänst på Tekniska förvaltningen och meddela inflyttningsdatum. Efter att inflyttningsdatum är meddelat kommer kommunens VA-personal boka en tid med fastighetsägaren för att kontrollera att vattenmätarplatsen är byggd enligt våra anvisningar och därefter montera vattenmätaren.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift. Avgiftens storlek beror på antalet ledningar, hur många hus (lägenheter) som byggs, om det är bostadshus eller industri samt fastighetens storlek. Avgiften kan bli lägre om dagvattnet tas om hand lokalt.

Betalning för anslutning
Efter upprättande av förbindelsepunkt i tomtgräns skickas en faktura på anläggningsavgiften enligt den aktuella VA-taxan. När fakturan är betald får fastigheten anslutas vid förbindelsepunkten.

Ändringar av befintliga anslutningar
En servisanmälan ska lämnas in även när ändringar görs på den befintliga anslutningen. Exempelvis behövs det en servisanmälan när man önskar ytterligare någon av vattentjänsterna, dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Servisanmälan krävs även när en tomt styckas av eller då industrier utökar sin byggnadsyta.