Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kapitel 1 § ett område där det finns kvar föroreningar i mark, sediment och byggnader, som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är inte ovanligt att förorenade områden påträffas när grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten utförs.

Upplysningsskyldighet

Oavsett vad området har använts till tidigare är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som genast ska underrätta tillsynsmyndigheten om att en förorening har upptäckts som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvarig

Anmälningsplikt vid sanering