Miljöprogrammet

Vill du veta mer om miljöarbetet i Habo kommun?
För att nå Sveriges miljömål har Habo och Mullsjö kommuner ett miljöstrategiskt samarbete sedan många år tillbaka genom det kommungemensamma miljöprogrammet.

Miljö och hållbarhet ska genomsyra allt kommunen gör
Habo kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöarbetet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och kommuninvånare ska på ett lättillgängligt sätt kunna göra hållbara val. Tillsammans ska vi värna om vår livsmiljö, biologisk mångfald och ha en hög miljömedvetenhet.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” - Brundtlandkommissionen, 1987.

Miljöprogrammet berör alla
Som grund för miljöarbetet finns ett gemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete och att invånare på ett enkelt sätt ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Nytt miljöprogram
Just nu arbetar Habo kommun med att ta fram ett nytt gemensamt miljöprogram som ska gälla 2020-2030. Det nya programmet ska aktualisera, utveckla och effektivisera det strategiska miljöarbetet.

Bilden föreställer framsidan på miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner

Bilden föreställer framsidan på miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner