Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 12 december kl. 18.00 i Blå salen, Hagabodaskolan.

Följande ärenden behandlas:

 1. Exploateringsavtal Kärnekulla 1:4

 2. Kemikalieplan, revidering

 3. Svar på motion om fler busskurer vid väg 195

 4. Politisk organisation 2019-2022

 5. Utseende av kommunalråd 2019-2022

 6. Gode män vid lantmäteriförrättningar

 7. Svar på motion om konsekvenser av sommarens vädero och torka

 8. Svar på motion om trygghetsboenden

 9. Svar på motion om ökad trygghet i kontakten med vården i Habo

 10. Svar på motion om ändring av benämningen brukare till omsorgstagare

 11. Svar på motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam i Habo

 12. Svar på motion om att använda inställda kommunfullmäktigesammanträden till allmänpolitisk debatt

 13. Svar på motion om område för motorburen ungdom