Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 mars kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information från energicentrum
  Besök av Emma Adolfsson och Emmy Petersson.
 2. Information om hur kommunen arbetar med anledning av coronaviruset och covid-19
  Kommundirektören informerar.
 3. Redovisning av kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Habo kommun
 4. Översiktsplan 2040 – antagande
  Besök av plan- och exploateringschef Linda Tubbin.
 5. Reglemente för överförmyndaren
 6. Justering av ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB
 7. Svar på motion om återvändande terrorister
 8. Svar på motion om lokal busslinje ”mjuka linjen”
 9. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall och Miljö AB
 10. Avsägelser och fyllnadsval
 11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om konstisbana
 12. Motion om medicinskt motiverad kost i skolan
 13. Rapportering av ej verkställda beslut