Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 februari kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information om kommunledningsförvaltningens verksamhet
  Information från kommundirektör Jan Sundman
 2. Principer för ekonomistyrning, revidering
 3. Ändring av övergripande tidplan för införandet av heltid som norm
 4. Biblioteksplan 2020-2024, uppdrag om framtagande
 5. Reglemente för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet
 6. Svar på motion om insynsplatser
 7. Svar på motion om näringslivsutvecklingen
 8. Ombud vid bolagsstämmar 2020 för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder
 9. Avsägelser och fyllnadsval
 10. Fråga till socialnämndens ordförande om boende till nyanlända
 11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande
 12. Medborgarförslag om trottoar utmed Oxdragarslingan
 13. Motion om besparing på miljöförvaltningen
 14. Motion om att utöka anhörigstödet till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer
 15. Motion om simskola under sommaren
 16. Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun
 17. Anmälningsärende