Två barn som sitter i skolan.

Grundskola

Skolan ska vara meningsfull, utmanande och utvecklande. Våra elever ska känna sig delaktiga och vilja vara i skolan för sin egen framtids skull.

Elevinflytande och delaktighet

Varje vår får elever i förskoleklass och grundskola besvara en enkät med frågor som berör elevinflytande, trygghet och studiero. Även föräldrar med barn i förskola, fritidshem och grundskola får besvara en enkät. Svaren ligger sedan till grund för hur förskolorna, skolorna och personalen ska arbeta under året.

Särskilt stöd

Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är kopplad till rätten att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås om stöd i form av extra anpassningar inte räcker, eller till att eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.