Stationsområdet i Habo med en buss från länstrafiken

Trafikutredning

Habo kommun arbetar med att ta fram en trafikutredning för Habo tätort.

Syftet med utredningen är att visa hur trafiksituationen i Habo tätort ser ut idag, och hur trafiken bedöms se ut i framtiden utifrån kommunens föreslagna utvecklingsområden i Översiktsplan 2040.

Trafikutredningen ska kartlägga och analysera trafikmängder, flöden och brister i trafiksystemet. Utredningen kommer att bli ett viktigt underlag i kommunens fortsatta planarbete samt i dialog och samverkan med olika aktörer. Arbetet förväntas vara klart våren 2023.